Tuberoz sklerozis (TS) otozomal dominant kalıtım gösteren bir hastalık olup, hastaların 2/3’ü sporadik mutasyonlara sahiptir. Bu hastalıkta anomali görülen genler TSC1 ve TSC2 olarak adlandırılır. Genlerin genom üzerindeki lokalizasyonları, birçok jenerasyonunda bu hastalığı taşıyan bireyleri olan aileler üzerinde yapılan bağlantı analizleri sonucunda bulunmuş olup, TSC1 geni kromozom 9q34 ve TSC2 geni kromozom 16p13.3’de bulunmaktadır. Bu genler üzerinde yapılan mutasyon (mutasyon: bir canlının DNA’sı yani genetik materyali üzerinde meydana gelen değişiklik) çalışmalarında TSC2 genine TSC1 genine oranla çok daha fazla delesyon veya yeniden düzenleme olduğu görülmüştür. Bu delesyonların %2-3’ü TSC2 geninin yanında bulunan ve polikistik böbrek hastalığından sorumlu olan PKD1 genini de etkiler (18,24). Yine bu mutasyon çalışmalarında bu genlerin kodladığı protein içindeki tek amino asitin değişimine yol açan mutasyonların (missense mutasyon) TSC2 geninde TSC1 geninden daha fazla görüldüğü bildirilmiştir ve bu mutasyonlar genellikle GTPaz aktive eden protein (GAP) bağlayan bölgelerde kümelenir (21) ve farklı klinik fenotipler görülebilir. Aynı aile içinde dahi aynı genotipik hataya sahip bireyler arasında klinik belirtilerin şiddeti ve kapsamının farklı olması mutasyon ile gidişat arasında sıkı bir ilişki olmadığını gösterir (23). TSC2 mutasyonu olan bireyler TSC1 mutasyonu olan bireylere göre daha şiddetli klinik semptomlar gösterirler (8,14). Özellikle, daha sık ve şiddetli epilepsi, zeka geriliği, kortikal tuberler, renal anjiyomyolipomlar, retinal hamartomlar ve ileri derecede yüzdeki anjiyofibromlar sayılabilir (8). Günümüzde TS tedavisi semptomatiktir.

Bununla beraber mTOR yolağının TS ile ilişkili tümörlerde aktiflendiğinin bilinmesi yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi için imkan sunmuştur.

Kaynakça

1. Dabora SL, Jozwiak S, Franz DN, Roberts PS, Nieto A, Chung J, Choy YS, Reeve MP, Thiele E, Egelhoff JC, Kasprzyk-Obara J, Domanska-Pakiela D, Kwiatkowski DJ: Mutational analysis in a cohort of 224 tuberous sclerosis patients indicates increased severity of TSC2, compared with TSC1, disease in multiple organs. Am J Hum Genet 68: 64-80, 2001

2. Jones AC, Shyamsundar MM, Thomas MW, Maynard J, Idziaszczyk S, Tomkins S, Sampson JR, Cheadle JP: Comprehensive mutation analysis of TSC1 and TSC2-and phenotypic correlations in 150 families with

3. Kozlowski P, Roberts P, Dabora S, Franz D, Bissler J, Northrup H, Au KS, Lazarus R, Domanska-Pakiela D, Kotulska K, Jozwiak S, Kwiatkowski DJ: Identification of 54 large deletions/duplications in TSC1 and TSC2 using MLPA, and genotype-phenotype correlations. Hum Genet 121: 389-400, 2007

4. Maheshwar MM, Cheadle JP, Jones AC, Myring J, Fryer AE, Harris PC, Sampson JR: The GAP-related domain of tuberin, the product of the TSC2 gene, is a target for missense mutations in tuberous sclerosis. Hum Mol Genet 6: 1991-1996, 1997

5. Rok P, Kasprzyk-Obara J, Domanska-Pakiela D, Jozwiak S: Clinical symptoms of tuberous sclerosis complex in patients with an identical TSC2 mutation. Med Sci Monit 11: CR230- 234, 2005

5.0/5.0 Article rating
1 Review
Sizce bu yazı etkili miydi? Kendimizi daha çok geliştirebilmemiz için bize yardımcı olun!
  1. Wow!
  2. Mmm
  3. Hmm
  4. Meh
  5. Pff